Balesetveszélyes konstellációk

Mint a Viharos tavaszi szelekben (http://astroconsult2.ingyenblog.hu/viharos-tavaszi-szelek.blog) már szó esett róla, a 2012. április 15 – 28 közötti konstellációk sok feszültséget, váratlan változást tartogatnak. E hatalmas energetikai töltetű, de nagyon diszharmonikus bolygóformációk (A Plútó kvadrát felé közeledő Merkúr – Uránusz  együttállás, Mars – Neptun szembenállás,  Nap – Szaturnusz szembenállás) egyaránt nagy próbatételt jelentenek az élő szervezetekre, emberi kapcsolatainkra, tárgyainkra.

 

 

 

Az események felpörögnek

 

 

Aprilis 16-án a Merkúr becsörtet a Kos jegyébe. Bár az Uránuszt csak 22-én fogja utolérni, a Plútóval pedig 25 – 27 között képezi a legrobbanékonyabb fényszöget, már ezen a héten is sok váratlan változásban lehet részünk. A Merkúr hatásai többnyire nem túl erőteljesek, általában csak 2 – 3 napig érezhetők. Ebben az esetben azonban mégis érdemes odafigyelni az általa jelzett eseményekre, mert a római – görög mitológiában az istenek hírnökeként ismert őselv hosszabb távú folyamatokra irányíthatja rá figyelmünket. Az. előttünk álló időszak esélyeire és veszélyeire különösen április 19-én érezhetünk rá, amikor egy rövid időre a Hold is csatlakozik  az Uránusz és Merkúr őrült duójához.

 

 

 

–                      A bolygójátékosokról dióhéjban

–                      A  Merkúr többek között a kommunikáció, mozgás, információáramlás, csere, közvetítés, kereskedelem jelölője az asztrológiában. Más jelentéstartalmai mellett az Uránusz a hirtelen megvilágosodások princípiuma is: komplex összefüggéseket és folyamatokat ötvöz a legmagasabb fokú absztrakcióval olyan felismerésekbe, amelyek feldolgozása azonban csak megfelelő gondolati „előmunkával” lehetséges. Ez a Merkúr feladata.

 

–                      Az Uránusznak köszönhetően Merkúrt, az isteni hírnököt gyorsító, megvilágosító hatás éri. Gondolataink felpörögnek, a zseniális sziporkáink támadnak, a megvilágosodás pillanataiban lehet részünk, villámcsapásszerűen átláthatjuk akár a legbonyolultabb helyzeteket, találmányok születhetnek. Szűkebb – tágabb környezetünkben is mozgásba lendül az élet, meghökkentő információkat kapunk, váratlan találkozásokban lehet részünk, döbbenetes összefüggések tárulnak fel akár saját megérzéseink, akár a váratlanul birtokunkba jutó információk hatására.

 

–                      E jótétemények mellett azonban a szellemi vadhajtások, az elhamarkodott vagy már kezdettől fogva  életidegen ötletek sem ritkák  Az asztrológiai hagyomány ugyanis a világosság pillanatai, zsenialitás, egyéniség kibontakoztatása mellett az Uránuszhoz társítja a baleseteket, válást, drasztikus, váratlan változásokat, a rákos megbetegedések és a pszichés zavarok bizonyos fajtáit is (pl. szkizofrénia, mániás állapotok). A két bolygó közötti intenzív kapcsolat ugyanis nem mindig hagy teret a fentebbi előmunkára, ezért az uránuszi sziporkák izoláltak maradnak és így inkább zavaróan és rombolóan hatnak vagy egyszerűen csak érthetetlenek lesznek. A szellemi bevillanások elveszíthetik kapcsolatukat a realitásokkal.

 

A két, tüzes jegyben (Kos) álló bolygónak a földies Marssal (Szűz) majd a Plútóval (Bak) képezett diszharmonikus fényszögei egyszersmind arra is figyelmeztethetnek, hogy a rögeszmék, a realitást nélkülöző elképzelések, az impulzív cselekedetek mostanában nagyon kellemetlen, akár végzetes módon is ütközhetnek a valósággal. Ugyanilyen tragikus következményei lehetnek azonban annak is, ha egyéni szabadságvágyunkat, önállósági törekvéseinket nem tudjuk magunk és mások számára értékes formában átültetni a gyakorlatba

 

 

(A horoszkópban pl. diszharmonikus Uránusz – és Plútó hatások utalhatnak rákos megbetegedésekre., hiszen ilyenkor a sejt is azt éli meg, hogy nem korlátozható az akarata, magát önállósítva leválhat a szervezetről. Természetesen a horoszkóp ilyen erőpróbáló fényszögei önmagukban nem „garanciák” a fizikai szintű egészségkárosodásra. Jelölhetnek egy nagyon – nagyon kreatív alkatot is, aki éppenséggel azzal őrzi meg testi – lelki épségét, hogy rendszeres és tudatos erőfeszítéseket tesz nem mindennapi ötletei megvalósítására)

 

A korábbi cikkben (Viharos tavaszi szelek) már említett Nap – Szaturnusz szembenállás egyéni vágyaink, önmegvalósítási törekvéseink és kötelességeink, a szűkebb – tágabb környezet szabta határok, lehetőségeink és korlátaink összeütközésére figyelmeztet. A külvilággal folytatott hatalmi harcok, súrlódások mellett azonban belső ellentéteink tudatosítására, így pedig bűnbak – projekcióink visszavonására is lehetőségünk van. A  Nap április 23 –án képezett harmonikus fényszöge a Marssal, majd a hónap végén a Plútóval lehetőséget ad a konfliktusok egészséges mederbe terelésére is.

 

 

Olyan, merőben ellentétes minőségeket harmonikus egészbe ötvözni azonban, mint a villámgyors és a csigalassú, hiperaktív és tehetetlen, elmélet és gyakorlat, valóság és fantázia, anyag és szellem, a zsenialitás sziporkái és az őrület pillanatai, úgy energetikai, mint fizikai szinteken, társas viszonyainkban, magánéletben és a társadalomban sem egyszerű feladat. És nem is mindig „szabad akarat”, jószándék, elhatározás kérdése, hiszen az Uránusz és a Plútó olyan ősprincípiumok, melyekkel még annyira sem lehet alkudozni, mint a Szaturnusszal. (A nagy, kozmikus Tanítómester szigorát ugyanis még többé –  kevésbé enyhítetjük, ha olyan szaturnikus erényeket produkálunk, mint a  kitartás, önfegyelem, mértékletesség, szorgalom. Az uránikus és plútói energiákat azonban többnyire olyan sorseseményekként éljük meg, melyekkel szemben nincs túl sok eszközünk. A két őselv analógialáncával a korábbi cikkek részletesen foglalkoztak: pl. a Plútó archetípusa, Szaturnusz – Uránusz szembenállás 2009 – 2010, T – kvadrátból Nagy Kereszt)

 

 

 

Nagy próbatétel a szervezetnek

 

 

A  keringési problémák, agyvérzés, stroke veszély, belső elválasztású mirigyek rendellenes működése nem csupán minket, hanem házi kedvenceinket is fenyegeti – minél idősebb állatokról van szó, annál inkább.Ha látszólag minden külső ok nélkül vibráló nyugtalanság, kapkodás, dührohamok, különös hangulatok kerítenek hatalmába, fejfájásban, álmatlanságban szenvedünk, életritmusaink, ciklusaink felborulnak, étkezési szélsőségekbe esünk, a hatha jóga gyakorlatok, meditációs, relaxációs technikák többet segíthetnek a gyógyszereknél.

 

Önmagukban azonban nem elegek, hiszen a Kosban haladó Uránusz és Merkúr hatásai folyamatos, erőteljes impulzusokkal bombázzák a Szűzben álló Marsot, majd a Bak Plútót. .(A konstelláció egészségre gyakorolt hatásával nagyon részletesen foglalkozik az Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog c. cikk ) Amennyiben tehát csökkenteni akarjuk a balesetek, impulzivitásból fakadó kellemetlenségek, veszteségek, olyan konfliktusok veszélyét, amiket később megbánunk, ezeknek a feszültségeknek egészséges, „ellenőrzött” formában kell kisülniük Az excentrikus ötletek,a szüntelen cselekvésinger, kapkodás ellen mindenkinek ajánlatos küzdeni, de a lassú reakciók, passzivitás, a fizikai erőkifejtés hiánya ugyanannyira káros lehet.

 

 

Kényes egyensúly

 

 

Az egyensúly, különösen az előttünk álló pár napban nagyon kényes. Április 15-én ugyanis, az eddig tolató Mars direktbe fordult, de még mielőtt  harmonikus kapcsolatba kerülne a Plútóval  és a Nappal, feszült fényszöget képez a Neptunnal és az Uránusszal. A gyakorlatban ez olyan helyzeteket idézhet elő, amikor hosszabb passzivitás után mozgásba lendülünk. Előfordul, hogy a szó konkrét értelmében is ez történik, pl. valamilyen sportba kezdünk, vannak akik hosszabb betegségből épülnek fel, máskor más életterületeken válnak aktívabbá. Jobban a sarkukra állnak, többet akarnak tenni céljaikért, az eddig felhalmozott ismereteket a gyakorlatban szeretnék kamatoztatni, stb.

 

A túl nagy – és megfelelő előkészítés nélkül vett lendület azonban az erők szétforgácsolódásához, túlerőltetésből vagy lassú reakciókészségből fakadó balesetekhez vezethet. Olyan helyzetek is adódhatnak, amikor nem egészen önszántunkból lendülünk cselekvésbe, hanem valami még rosszabbat megelőzendő kell hatékonyan és nagyon gyorsan közbeavatkozni. A nem megfelelő, vagy a helyzethez nem illő, rosszul időzített reakciók azonban tovább fokozhatják a bajt. De az alkalmas pillanatot és cselekvést sem könnyű eltalálnunk, hiszen a Mars – Neptun szembenállás csökkentheti realitásérzékünket, hatékonyságunkat, megvalósíthatatlan ideálok, téveszmék kergetésére ösztönözhet.

 

Természetesen amennyiben kitartó erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy álmainkat összekössük hétköznapi realitásainkkal, utána járjunk megérzéseinknek, a sugallatok, megvilágosodás pillanataiban érkező kinyilatkoztatásokat alapos tárgyi tudással is kiegészítsük, hosszan tartó fejlődés alapjait teremthetjük meg. Ez a feladat azonban nem csak április második felére szól, hanem komoly, sok éves, akár életre szóló tanulmányok kezdetét is jelentheti. Sajnos, a látszólag kényelmesebb út sokkal csábítóbb: különböző kémiai eszközökkel, pótcselekvésekkel oldani a kétségtelenül nehezen elviselhető feszültséget. Mondani sem kell, hogy a valóságelhárítás technikái tovább mélyítik fizikai – lelki függőségeinket, és a jelenlegi konstellációknál sokkal könnyebben eredményezhetnek baleseteket vagy más váratlan, tragikus sorseseményeket, mint más időpontokban.

 

 

 

 

 

 

Harcra készen

 

 

E bolygóhatások káros hatásainak kivédésében nagyon fontos szerepet játszik a testedzés. Az intenzív fizikai igénybevételnek azonban lazító gyakorlatokkal kell kombinálódnia. A Mars (Plútó) – Uránusz  meg a többi, fentebbi formáció ugyanis hatalmas energiatöltettel rendelkezik,  ami egy nem elég jó kondícióban lévő fizikai test számára teher és veszélyforrás is lehet. Mintha pl. egy vékony kábelen hatalmas erősségű áramot vezetnénk keresztül. A fizikából is tudjuk, hogy a kábel ilyenkor felforrósodik, aztán elég. Ezt megelőzendő a testet is folyamatosan edzeni, erősíteni kell.

 

A harcművészetek formagyakorlatai ideálisak erre a célra, hiszen keretek között adnak egy hallatlan mozgásszabadságot, a „robbanás” pedig egy biztonságos rendszerben valósulhat meg. Az uránuszi hatásokkal kombinált marsi energia ugyanis nagyon nehezen fékezhető meg: a pusztán akaratból vagy racionális megfontolásból fakadó igyekezet mit sem használ. Ennél sokkal mélyebb, zsigeri, vegetatív szinten kell őket összehangolni s ez, mint a korábbi cikkek részletesen tárgyalják, csak bizonyos, az energiarendszerre is ható testgyakorlatok révén valósítható meg.

 

A formáció azonban fokozza a gyulladások, szakadások, izomgörcsök, törések, esések, megkésett vagy elhamarkodott reakciók veszélyét is, ezért a tai chi, jóga és a chi kung statikusabb gyakorlatai, az úszás, a lazítás, a meditáció, a hastánc ugyanennyire fontos.

 

 

 

 

Szakítás, veszteségek

 

Emberi kapcsolataink is bizonytalanabb talajon állnak, mint általában. Ha pl. egy párkapcsolatot már eddig is csak a megszokás, az új életszakasztól való félelem tartott össze, szinte bizonyos, hogy megszakad. Ugyanez vonatkozik más társulásokra, munkaviszonyra is, mint ahogy pénzünknek, értékeinknek a másodperc tort része alatt is lábuk kelhet, ingatlanjainkban hatalmas károk keletkezhetnek, akár egy szempillantás alatt is. A műszaki cikkek, főleg a kommunikációval kapcsolatosak, ill. a járművek váratlan meghibásodása szintén sok gondot okozhat.

 

Hirtelen felindulásból

 

A Koson átcsörtető Merkúr különösen forrófejűvé tesz: az apró sérelmek, mulasztások aránytalanul erős érzelmi reakciókat válthatnak ki. Mindez megnöveli a hirtelen felindulásból, pillanatnyi elmezavar hatására elkövetett bűncselekmények lehetőségét. A Mars – Neptun szembenállás pedig arra utal, hogy az elkövetők valóságérzékét alkohol, drog, kaotikus érzelmi állapotok is megtorpedózhatják, esetleg az agresszió nem a valódi bűnösök ellen irányul.

 

A Bika jegyében állomásozó Jupiter, a hagyományos asztrológia Nagy Jótevője ugyan a tragédiák szerencsés, ha nem egyenesen csodával határos átvészeléséről is gondoskodhat, másfelől azonban be is vonzhatja őket, hiszen a föld jegyben túlságosan elkényelmesít és arra hajlamosíthat, hogy a belső nyomást evésrohamokkal, az élvezetek túlzott hajszolásával enyhítsük, ami viszont érzékenységünket és reakciókészségünket fogja tompítani.

 

Ez sokkal több problémát okozhat, mint általában, hiszen, bizonyos, a konstellációkból adódó helyzetekben (pl. tűzesetek, közlekedési baleset vagy annak veszélye, szélsőséges indulatok elszabadulása, természeti katasztrófák, pl. földrengés, viharok rombolásai) a jó reflexek, lélekjelenlét, a megérzések pontossága és intuíciónk követése nem csak a saját életünket, hanem a másokét is megmentheti..

 

 

Szélsőséges időjárás, természeti katasztrófák, tömegszerencsétlenségek

 

A 2010 április 10-i lengyel elnöki gép lezuhanása szinte klasszikus példája az uránuszi baleseteknek (Akkor azonban egy Szaturnusz – Uránusz szembenállás hatott, a Szűz – Halak tengely mentén).

. A tüzes Kos a szó szoros értelmében is felhevítheti a légkört, tűzeseteket, robbanással, égési sérülésekkel járó szerencsétlenségeket jelezve. A forrófejű vezetés, a gyorsulási versenyek, figyelmetlenség, szétszórtság, türelmetlenség szintén több áldozatot követelhet az átlagosnál. A terrorcselekmények, merényletek szintén gyakoribbá válhatnak, a békésnek induló politikai demonstrációk váratlanul erőszakossá fajulhatnak világszerte. Az időjárás szélsőségei, természeti katasztrófák is komoly próbatételeket tartogathatnak.

 

 

 

 

A balesetek előzményei

 

A Szent Lajos király hídja című regény nem csupán fikció: a tömegkataszrófák áldozataiban akkor is van valami közös, ha látszólag teljesen különböző családi, magánéleti vagy társadalmi háttérrel rendelkeznek. Álmok feldolgozásával foglalkozó terapeuták hosszan tudnák sorolni azokat a példákat is, amikor egy véletlen balesetnek akár több éves előzménye van a tudattalanban – csak a páciens nem vette álmai üzenetét
Az asztrológusok tapasztalatai szerint szintén léteznek bizonyos, balesetet vonzó mintázatok és tudatállapotok. Egy ilyen esemény létrejöttéhez pl. az Uránusz hatások mellett a jelenlegi erőpróbáló Mars, Merkúr Szaturnusz, Plútó hatásoknak is érvényesülniük kell, valamint az 1, 3, 6 házak jelképezte életterületek ( egyéniség, test, kommunikáció, mozgás, egészség, munka, napi szokások) is érintetté válnak – de természetesen ezúttal se gépiesen alkalmazható receptekről van szó.
Korunk egyik kórtünete, a kapkodás, több féle feladat egyidejű vállalása, a stressz, a diszharmonikus Uránusz hatásnak megfelelő tudatállapot tipikus példája. Mivel az ősprincípium nem sok figyelmet szentel az anyagi világ dolgainak, sőt, kifejezett ellenérzéssel viseltet iránta, a mi figyelmünk is elkalandozik, szórakozottá, szétszórttá válunk.

A jelenleg ható, Szaturnusz – Nap szembenállásnak, ill. Uránusszal együtt álló Merkúr kvadrátban a Plútóval – megfelelő balesetminta potenciális áldozatai már jó ideje egy olyan helyzet foglyai, amely nem illeszkedik jelenlegi személyiségük igényeihez. Talán nem áll rendelkezésükre elegendő alkalom, mozgástér, perspektíva, hogy kibontakoztassák egyéniségüket, kötelességeik, napi rutintevékenységeik, családtagok, partner, munkahely, stb elvárásai miatt (Szaturnusz) el kell nyomniuk független, kreatív személyiségüket (Uránusz). Esetleg éppenséggel saját magukat korlátozzák: biztonságra törekvő, az újtól, járatlan utaktól, kockázatvállalástól rettegő személyiségrészeik nem engedik egészséges formában kibontakoztatni újító, egyéni utakat kereső vonásaikat.

Természetesen ennek a fordítottja is előfordulhat: ilyenkor az öncélú különcödés, a mások rovására történő zabolátlan terjeszkedés, hosszabb ideje tartó önző, parazita életvitelnek köszönhetően szembesülünk korlátainkkal. Minél messzebb rugaszkodtunk a valóságtól vagy minél több kárt okoztunk másoknak, annál brutálisabb lehet a földetérés.  A balesetek olyan kreatív emberek számára is kijózanító hatással bírhatnak, akik nem tudnak mit kezdeni adottságaikkal, ál – bohém, valójában a tényleges kihívásokat kerülő életstílussal forgácsolják szét magukat.

 

Újabb esély a sorstól

 

 

 

A balesetek áldozatai gyakran maguk is szenvednek az egszisztenciális csapdától,melybe önszántukból sétáltak be, de nemhogy nem tudnak kitörni belőle, hanem olyan, látszólag véletlen életeseményeket is vonzanak, melyek tovább csökkentik életterüket. Egyre ingerültebbekké, lázadozóbbakká válnak tehát, eleinte vergődnek, mint a bezárt ablaknak repülő madár, aztán apátiába süllyednek. Mígnem bekövetkezik a katasztrófa.
Betegágyukon aztán végre elegendő időt szánhatnak magukra. Ha életveszélyből menekültek meg, talán azt is belátják, hogy törékeny, esendő emberéletük értékesebb annál, semhogy mások elvárásainak oltárán áldozzák fel, legyen szó akár életük legnagyobb szerelméről, legközelebbi hozzátartozóikról is. Máskor meg azzal a bizonyossággal lábadoznak, hogy valódi életfeladatuk betöltésével tartoznak sorsuknak (Szaturnusz) amiért az meghosszabbította földi idejüket.
Némelyikük csak egy ilyen tragédiát követően talál rá valódi hivatására. Julio Iglesias pl. hivatásos footballista volt míg egy olyan súlyos balesetet nem szenvedett, hogy orvosai kizárták lehetőséget, hogy újra járni tudjon. Lábadozása ideje alatt esze ágában sem volt kergetni a labdát, inkább megtanult gitározni és énekórákat vett. George Lucas szintén egy hajszál híján halálos balesetet követően kezdte el, még a kórházban Joseph Campbell, a világhírű antropológus könyveit olvasni. Ezek inspirálták a későbbiekben a Star Wars sorozat megalkotására.

 

 

Hogyan előzhetjük meg a baleseteket?

 

 

Az alábbi technikák alkalmazásához nem szükségesek asztrológiai ismeretek – a józan paraszti ész, egészséges önismeret, önmagunkkal és környezetünkkel szembeni őszinteség is megteszi. Ha azonban az említett konstellációk születési képletünk fontos területeit is érintik, akár az életünket is megmenthetik.
1. Vezetés közben ne vitatkozzunk a sofőrrel, utastársakkal, más autók vezetőivel. Ha mi ülünk a volánnál, inkább szálljunk ki a kocsiból és így rendezzük a vitát. Lehet, hogy nem vall túl jó modorra, de még az országút szélén is szerencsésebb kiüvöltöznünk magunkat, mint tehetetlen dühtől elvakítva egy árokban landolnunk

 

2. Ha azon kapjuk magunkat, hogy figyelmünk akkor is elkalandozik, „nem vagyunk testünkben”, nem vagyunk jelen a pillanatban, amikor épp egy nagy figyelmet igénylő, netán veszélyes feladatot végzünk, hagyjuk abba azonnal tevékenységünket és foglalkozzunk azzal, amivel szeretnénk valójában. Ha ez nem lehetséges, kényszerítsük magunkat, akár erőszakkal is, hogy csakis aktuális feladatunkra összpontosítsunk

 

3. Az apróbb balesetek, figyelem kiesések sok esetben hónapokkal megelőzik a súlyosabbakat. Még komolyabb aggodalomra ad okot, ha folyamatosan elhagyjuk a holminkat, nem emlékszünk, hova tettük le azt a tárgyat, amivel pár pillanattal azelőtt babráltunk. Értékeink, különösen a részben a balesetek által is érintett 3. ház uralma alatt álló mobiltelefonunk, kerékpárunk, stb. elvesztése, meghibásodása, a kocsinkban esett kisebb – nagyobb károk még nagyobb figyelmet érdemelnek.

 

4. Végül, de nem utolsó sorban: ha rossz előérzeteink vannak, álmaink balesetre figyelmeztetnek, aznap ne üljünk autóba, halasszuk el a kirándulást vagy az üzleti megbeszélést, de akár repülőutunkat is. Minél erősebbek ezek a zsigeri ellenérzések, annál biztosabbak lehetünk ugyanis benne, hogy tudattalanunk, őrangyalunk, védőszellemünk – vagy, beállítottságunktól, világnézetünktől függően bárminek is nevezzük – lépett közbe az érdekünkben. Tartósan megmenekülni azonban csak akkor fogunk, ha tárgyalóasztalhoz ülünk vele, és kifaggatjuk az életünkben esedékes változásokról, ezeket pedig a gyakorlatban is végrehajtjuk

 

 

 

Kiss Kati

www.astroconsult.hu

 

 

Amennyiben nem nyílik honlapom, a következő linkekről tájékozódhatnak szolgáltatásaimról:

www. netlog.com/katiasztro,

http://network.hu/Togro/blog/kati-blogja/bemutatkozas

vagy személyesen tájékozódhatnak szolgáltatásaimról.

Szíves megértésüket köszönöm

 

 

 

 

további publikációk:

http://astroconsult.ingyenblog.hu/

 

http://astroconsult2.ingyenblog.hu

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Viharos, tavaszi szelek

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/viharos-tavaszi-szelek.blog

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

(A 8 hónapos tranzit hatása a világgazdaságra,közbiztonságra, egészségügyre, testi – lelki állóképességre)

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

Szaturnusz – Uránusz szembenállás a Szűz – Halak tengely mentén

 

A Plútó archetípusa

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-pluto-archetipusa.blog

 

PÁRBESZÉD ÁLMAINKKAL 1.- IV

http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog

 

Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-elnyelt-vitalitas-visszaszerzese.blog

 

Állóképesség

 

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/allokepesseg.blog

 

 


a